ZA CO ODPOWIADA SPRZEDAWCA ?

wozekSprzedawca odpowiada względem kupującego za to, że rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

Co to jest wada fizyczna? WADA FIZYCZNA to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W art. 556(1) § 1 ustawy Kodeks cywilny zostały wymienione następujące przykłady niezgodności rzeczy sprzedanej z umową: (1) brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; (2) brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nieprzydatność do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; wydanie rzeczy w stanie niezupełnym.

Co to jest wada prawna? WADA PRAWNA to sytuacja w której: (1) rzecz jest własnością osoby trzeciej; (2) rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej; (3) korzystanie lub rozporządzanie rzeczą jest ograniczone (w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu).

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Kiedy niebezpieczeństwo przechodzi na kupującego? Zgodnie z art. 548 § 1 k.c., niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi z chwilą WYDANIA RZECZY sprzedanej (jest tak co do zasady, ponieważ strony mogą umownie modyfikować kwestię chwili przejścia niebezpieczeństwa). Zgodnie z art. 548 § 3 k.c., Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.


Czy brak winy po stronie sprzedawcy wyłącza jego odpowiedzialność? Nie, 
BRAK WINY NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI sprzedawcy. Za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oznacza automatyzm: ustalenie, że rzecz sprzedana miała wadę, jest równoznaczne z ustaleniem, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego za tę wadę (wyrok SN z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt IV CNP 76/09, LEX nr 852575; wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., sygn. akt V CSK 174/08, LEX nr 477605). To, dlaczego towar ma wadę, w ogóle nie ma znaczenia. W szczególności nie ma znaczenia, to czy sprzedawcy można przypisać winę za tę wadę: to, że sprzedawca nie jest winny powstania wady, nie zwalnia go z odpowiedzialności wobec kupującego (tzn. nie zwalnia go z obowiązku wykonania żądań kupującego) (wyrok SA w Lublinie z dnia 25 listopada 1998r., sygn. akt I ACa 351/98, Apel.-Lub. 1999/2/3; wyrok SA w Katowicach z dnia 5 marca 2009r., sygn. akt V ACa 484/08, LEX nr 508538).

Czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć? Tak, strony umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi ROZSZERZYĆ, OGRANICZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ. Nie do tyczy to jednak umów z konsumentami (w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych). Trzeba dodać, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.