CO MOŻE ZROBIĆ KUPUJĄCY, GDY ZAKUPIONA RZECZ MA WADĘ?

automotive-62827_1280JEŻELI ZAKUPIONA RZECZ MA WADĘ, KUPUJĄCY MOŻE:

 1. ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA RZECZ WOLNĄ OD WAD.

  Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, jeżeli wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad jest niemożliwa albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową (tj. w porównaniu z usunięciem wady) wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad także wtedy, gdy koszty wymiany przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 2. ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY

  Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową (tj. w porównaniu z wymianą rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić usunięcia wady także wtedy, gdy koszty usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 3. ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć tylko wtedy, gdy wada nie jest wadą nieistotną (kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna).

  Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje, że umowę uważa się za nigdy niezawartą. Każda ze stron umowy powinna zwrócić drugiej stronie umowy świadczenie, które od niej otrzymała: sprzedawca powinien zwrócić kupującemu cenę, a kupujący powinien zwrócić sprzedawcy towar niezgodny z umową.

  UWAGA!!! Na oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedawca może zareagować w ten sposób, że zaproponuje kupującemu, że wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (sprzedawca nie może jednak tego zrobić jeśli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady).

  Osoba, która jest konsumentem, ma prawo do kontrreakcji: może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (chyba, że wymiana rzeczy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowanym przez sprzedawcę usunięciem wady) albo zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady (chyba, że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowaną przez sprzedawcę wymianą rzeczy na wolną od wad). Osoba, która nie jest konsumentem, nie ma prawa do opisanej powyżej kontrreakcji: w jej przypadku wybór sposobu alternatywnego (względem odstąpienia od umowy) załatwienia sprawy należy do sprzedawcy.

  Jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wykona to, co zaproponował (albo to, co wskazał konsument w wyniku kontrreakcji na propozycję sprzedawcy), to oświadczenie odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutku w postaci rozwiązania umowy. Wymóg szybkiego i dogodnego (dla kupującego) załatwienia sprawy odnosi się także do propozycji składanej przez sprzedawcy w odpowiedzi na oświadczenie o odstąpieniu od umowy: reakcja sprzedawcy powinna nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Trzeba zauważyć, że kupujący może nie zgodzić się na to, co proponuje sprzedawca (przecież sprzedawca nie może siłą odebrać rzeczy w celu jej naprawy albo na siłę wcisnąć kupujący nowej rzeczy). W takim jednak wypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie osiąga celu: skutek w postaci rozwiązania umowy nie następuje.

 4. ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY

  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  UWAGA!!! Na oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedawca może zareagować w ten sposób, że zaproponuje kupującemu, że wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (sprzedawca nie może jednak tego zrobić jeśli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady).

  Osoba, która jest konsumentem, ma prawo do kontrreakcji: może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (chyba, że wymiana rzeczy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowanym przez sprzedawcę usunięciem wady) albo zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady (chyba, że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowaną przez sprzedawcę wymianą rzeczy na wolną od wad). Osoba, która nie jest konsumentem, nie ma prawa do opisanej powyżej kontrreakcjiw jej przypadku wybór sposobu alternatywnego (względem obniżenia ceny) załatwienia sprawy należy do sprzedawcy.

  Jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wykona to, co zaproponował (albo to, co wskazał konsument w wyniku kontrreakcji na propozycję sprzedawcy), to oświadczenie o obniżeniu ceny nie wywołuje skutku w postaci rozwiązania umowyWymóg szybkiego i dogodnego (dla kupującego) załatwienia sprawy odnosi się także do propozycji składanej przez sprzedawcy w odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny: reakcja sprzedawcy powinna nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o obniżeniu ceny.

  Trzeba zauważyć, że kupujący może nie zgodzić się na to, co proponuje sprzedawca (przecież sprzedawca nie może siłą odebrać rzeczy w celu jej naprawy albo na siłę wcisnąć kupujący nowej rzeczy). W takim jednak wypadku oświadczenie o obniżeniu ceny nie osiąga celu: skutek w postaci obniżenia ceny nie następuje.